ÉRINTÉSVÉDELEM

Az érintésvédelem, azaz a közvetett érintés elleni védelem kiépítését több lépésből álló műszaki intézkedések folyamata. Ez a folyamat segítségével az átlagos használat során feszültségmentes érinthető (fém) részek meghibásodása következtében, feszültség alá kerülve áramütést okozhatnak. Az áramütéses baleseteknek komoly következménye lehet. Az érintésvédelem célja ezen nem várt meghibásodások esetén a védelem működőképességének ellenőrzése. Ez által biztonságban használhatjuk eszközeinket. Meghatározott időközönként (3, 6 év) el kell végeztetnünk érintésvédelmi felülvizsgálatot. Itt azt állapítják meg a szakemberek, hogy az alkalmazott érintésvédelem az előírásnak megfelelően van –e kialakítva, valamint az esetleges hibák feltárása. Az érintésvédelmi mérést minden olyan átalakítás után el kell végezni, amely során megváltoztak az érintésvédelmet jellemző adatok, azaz a hálózaton átalakítás történt. Amennyiben munkavédelmi ellenőrzést rendelnek el egy cégre, a munkavédelmi ellenőrök az érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvet is leellenőrzik, hogy rendelkezésre áll e, illetve a vonatkozó jogszabálynak megfelelően lett-e kialakítva.
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat és dokumentáció készítése
MSZ 2364 (MSZ EN 60364) -szabványok szerint.
A hatályos jogszabályok szerint szükséges üzembe helyezés előtti
(MSZ 2364-610) és időszakos (KLÉSZ hatálya alatt 6, MSZ 172 alatt 3 évente), valamint a munkavédelemi előírások, rendeletek külön szabályozott rendszerességgel írják elő az érintésvédelem felülvizsgálatát.

22/2005. (XII. 21.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi köve-telményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról  teljes rendelet
28/2005. (XII. 28.) FMM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek
minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet módosításáról
• A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény változásai
• 7001/2005. (MK 170.) FMM-PM együttes irányelv a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősí-tése során figyelembe veendő szempontokról.
22/2005. (XII. 21.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról (MK/2005/165.sz.)
1. § A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő új i) és j) ponttal egészül ki:
[2. § E rendelet alkalmazásában]
„i) szerelői ellenőrzés: az érintésvédelem alapvető hibáinak kimutatása céljából, különleges szak-képzettséget, méréseket, illetve azok kiértékelését nem igénylő ellenőrzés;
j) szabványossági felülvizsgálat: az érintésvédelem olyan részletes - a méréseket és azok számsze-rű eredményének kiértékelését is tartalmazó - ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimu-tassa, teljesíti-e az érintésvédelem a vonatkozó szabványok valamennyi előírását.”
2. § Az R. a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a munkáltató - a 4-5. §-ban foglaltaktól eltérően - a berendezés szerelői ellenőrzésének, illet-ve szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik.
(2) Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvéde-lem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.
(3) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:
a) áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel;
b) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel;
c) a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rende-let alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel;
d) egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.”

3. § Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

érintésvedelem méresi útmutató bme av.pdf  érintésvedelem méresi útmutató

Tűzvédelem és érintésvédelem
MSZ EN 61557 szabványnak
megfelelő érintésvédelmi cél műszer melyeket cégünk többek
között használ: 

Tűzvédelem és érintésvédelem
  • A vizsgálatokat több éves tapasztalattal és minden esetben fokozott körültekintéssel végezzük.
  • Minősítő iratokat két eredeti példányban készítjük mely minden esetben, tartalmazza egyenként a mérőpontokat táblázatos formában, valamint a könnyű rendszerezés segítésére egyedi sorszámmal. Minősítéseket megrendelő telephelyén nyújtjuk át, illetve postázzuk.
  • Szükség esetén azonnali jegyzőkönyvkészítés, mobil irodai szolgáltatással azonnali minősítő iratot prezentálunk az ország bármely pontján. Kézi és gépi formában is.
  • A piaci igények és az ISO auditálások elősegítése érdekében igény esetén Adobe -pdf formátumban digitális (CD/DVD/e-mail) formátumot tudunk biztosítani.
  • Kalkulációnál figyelembe vesszük az együttesen megrendelt egyéb vizsgálatokat, valamint a vizsgált terület.
  • Kivitelezőknek folyamatos kedvezményeket biztosítunk keretszerződés formájában. Továbbá igyekszünk segíteni munkájukat már az építés előkészítő és építési folyamatában is, hogy a lehető leggördülékenyebb és ez által legjobb ráfordítási hatásfokkal gyors átadás átvételt tudjanak produkálni megrendelőjük felé.
Tűzvédelem és érintésvédelem
Tűzvédelem és érintésvédelem
Az oldal és annak teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll!